ГАРАНЦИИ И СEРВИЗ

ГАРАНЦИИ И СEРВИЗ

С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване ПРОФИТЪЛ СЕРВИЗ ЕООД издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. Гаранцията на всички уреди започва да тече от датата на приемане на машината от клиента и е валидна само срещу представена правилно и четливо попълнена (без задрасквания и поправки) гаранционна карта. През гаранционния период машината се ремонтира безплатно, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект. Не се считат за гаранционни повреди на части вследствие на тяхното нормално износване.
Може да бъде отказано гаранционно обслужване в следните случаи:

- При неспазване указанията за монтаж и експлоатация;

- При механични повреди следствие на транспортиране или неправилна експлоатация;

- При направен опит за отстраняване на дефект от страна на неупълномощен сервиз или физически лица;

- При използване на непрофесионални (битoви) машини за професионални цели;

- При повреди вследствие на външни фактори като: неблагоприятни атмосферни условия, електрическо пренатоварване, наводнения и други;

- При повреди възникнали в следствие на лоша или повредена електро инсталация;

- При повреди, възникнали поради използване на нечиста вода или вода, подавана с недостатъчни налягане и дебит;

- При повреди, възникнали вследствие на използване в машините на киселинни или силно агресивни препарати;

- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на отделни възли и части на машината;

- Не се считат за гаранционни повреди възникнали поради употребата на неоригинални аксесоари и консумативи;

Рекламациите за гаранционна повреда на закупена от ПРОФИТЪЛ СЕРВИЗ ЕООД машина се приемат в най-близкия оторизиран сервиз. При гаранционна повреда е необходимо клиентът да транспортира машината до оторизирания сервиз на ПРОФИТЪЛ СЕРВИЗ ЕООД или в магазинната мрежа на същия. Отстраняване на повреди на място, при клиента, са предмет на предварителна договорка и се извършват в рамките на работното време на сервиза за извършване на ремонт и поправка.